Wprowadzenie

Podstawa prawna: Art. 44.3. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 884; z późniejszymi zmianami; Dz.U z 2020 r. poz. 2211).
Usługi są świadczone zgodnie z rodzajem i kategorią obiektu hotelarskiego, wymaganiami ujętymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 roku (z późniejszymi zmianami) Dz.U. z 24.XI.2017 roku poz. 2166
Definicje. Gość – osoba zarejestrowana na pobyt w hotelu zgodnie z §3 pkt. 1 i 2. Hotel – Hotel Pavco

§1 Przedmiot Regulaminu

 1. Niniejszy regulamin określa zasady obowiązujące w Hotelu Pavco w Gorzowie Wielkopolskim 66-400, przy ulicy Targowej nr 2 - zwanym dalej Hotelem, i obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Hotelu.
 2. Regulamin jest powszechnie dostępny na stronie internetowej: https://www.hotel-pavco.pl oraz do wglądu w Recepcji.
 3. Hotel odmówi świadczenia usług osobom nie przestrzegającym niniejszego regulaminu.

§2 Doba Hotelowa

 1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby hotelowe. Jedynie w ramach pakietu pobytowego pokój w hotelu może być wynajęty na kilka dób, zależnie od Hotelu.
 2. Doba hotelowa trwa od godz. 15:00 w dniu przyjazdu do godz. 11:00 dnia następnego.
 3. Gość najmując pokój obowiązany jest określić czas pobytu w hotelu. W przypadku braku takiego określenia, przyjmuje się że pokój został wynajęty na jedną dobę hotelową.
 4. Chęć przedłużenia pobytu w pokoju Gość zobowiązany jest zgłosić w recepcji Hotelu do godz. 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie wiąże Hotelu.
 5. W sytuacji pozostania Gościa lub pozostawienia rzeczy w najmowanym pokoju po zakończeniu doby hotelowej kończącej czas najmu pokoju - Hotel może obciążyć Gościa opłatą w wysokości pełnej ceny pokoju wg Cennika Recepcji - co nie oznacza przedłużenia Gościowi pobytu w pokoju.
 6. W przypadku, gdy nie jest możliwe przedłużenie Gościowi najmu pokoju - niezwłocznie po zakończeniu doby hotelowej personel Hotelu usunie rzeczy gościa znajdujące się w pokoju. Przechowanie rzeczy Gościa reguluje §6 pkt 3.

§3 Rejestracja na pobyt w Hotelu

 1. Podstawą do rejestracji na pobyt w Hotelu jest łącznie:
  a) okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości w sposób umożliwiający spisanie danych,
  b) czytelne wypełnienie i podpisanie Karty Gościa.
 2. Osoba rejestrująca się na pobyt w Hotelu jest zobowiązana podać Recepcji liczbę osób, które będą przebywać w najmowanym przez nią pokoju/pokojach, w tym liczbę i wiek dzieci, a także fakt pobytu zwierząt.
 3. Hotel pobiera zapłatę za najmowany pokój z góry, przed rozpoczęciem pobytu. Osoba najmująca pokój obowiązana jest wnieść opłatę z góry. W okolicznościach uzasadnionych interesem Hotelu, Hotel może odstąpić od pobrania zapłaty z góry.
 4. Chcąc korzystać z kredytu zwanego kredytem hotelowym, przyznanego przez Hotel na czas pobytu - Gość obowiązany jest zabezpieczyć kredyt w Recepcji: preautoryzacją karty płatniczej lub złożeniem depozytu gotówkowego - do kwoty należności za pobyt.
 5. Hotel może żądać złożenia przez osobę najmującą pokój kaucji - tytułem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Hotelu względem najmującego.

§4 Odmowa wynajęcia pokoju

 1. Hotel odmówi wynajęcia pokoju osobie pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowującej się sprzecznie z zasadami współżycia społecznego, wykazującej agresję słowną lub fizyczną. A także osobie, która przy wcześniejszym pobycie naruszyła niniejszy Regulamin.
 2. Hotel odmówi przyjęcia na pobyt osoby, która odmawia:
  1. Dopełnienia obowiązków określonych w §3 pkt. 2 i 3.
  2. Złożenia kaucji zabezpieczającej
 3. Hotel odmówi przyjęcia na pobyt osoby niepełnoletniej bez pisemnej zgody opiekunów prawnych do samodzielnego pobytu w Hotelu, udzielonej na wzorze oświadczenia z Hotelu lub notarialnie.
 4. Wskutek odmowy przyjęcia na pobyt - Hotel nie dokona rejestracji osoby i nie wyda klucza do pokoju.
 5. W przypadku opłaconego pobytu - odmowa poddania się czynnościom opisanym w §3 pkt. 1 do 3 Regulaminu przez osobę najmującą pokój, traktowana jest jak jednostronne odstąpienie osoby od umowy z Hotelem. Hotel nie zwraca kosztów z tytułu jednostronnego odstąpienia od umowy.

§5 Pobyt w Hotelu

 1. Śniadania hotelowe wydawane są w sali śniadaniowej, w formie samoobsługowego bufetu lub podawane do stolika przez kelnerów - zależnie od Hotelu. Podanie śniadania do pokoju jest dodatkowo płatne według cennika.
 2. Cisza nocna obowiązuje we wszystkich pomieszczeniach budynku Hotelu i na terenie należącym do hotelu w godzinach: od 23:00 do 6:00.
 3. W godzinach ciszy nocnej goście i osoby korzystające z usług Hotelu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócać wypoczynku nocnego innych osób.
 4. Przez całą dobę zachowanie Gości i innych osób przebywających w Hotelu nie może zakłócać spokoju pobytu i wypoczynku innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobom, które naruszają tę zasadę.
 5. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, także jeśli nie upłynęła doba hotelowa lub pobyt za które uiścił opłatę.
 6. Osoby niezarejestrowane na pobyt w Hotelu mogą przebywać gościnnie w pokojach hotelowych od godz. 7:00 do 22:00.
 7. Przebywanie w pokoju po godzinie 22:00 osoby niezarejestrowanej na pobyt - jest równoznaczne z wyrażeniem przez Gościa woli odpłatnego dokwaterowanie tej osoby do pokoju, po cenie stanowiącej równowartość połowy ceny pokoju.
 8. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły trzynasty rok życia, mogą przebywać w Hotelu samodzielnie tylko i wyłącznie za pisemną zgodą opiekunów prawnych.
 9. Dzieci poniżej trzynastego roku życia mogą przebywać na terenie Hotelu wyłącznie pod stałą opieką opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną i prawną za szkody wyrządzone przez dzieci znajdujące się pod ich opieką.
 10. Gość rozpoczynając pobyt, ma obowiązek zapoznania się z wyposażeniem pokoju i zgłoszenie Recepcji ewentualnych uszkodzeń i zniszczeń, co umożliwi Hotelowi reakcję. Uszkodzenia, zniszczenia i braki niezgłoszone przy rozpoczęciu pobytu, będą traktowane jako powstałe z winy Gościa.
 11. Poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia nie-naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania - zabronione jest:
  a) wynoszenie z budynku mebli, sprzętów i przedmiotów stanowiących wyposażenie Hotelu;
  b) wynoszenie z pokoju hotelowego mebli, sprzętów i elementów stanowiących wyposażenie tego pokoju;
  c) zmienianie miejsca mebli, sprzętów i elementów wyposażenia zarówno w pokoju, jak i w strefach i przestrzeniach wspólnych;
  d) wnoszenie i rozkładanie w pokoju jakichkolwiek mebli, sprzętów, akcesoriów - niestanowiących standardowego wyposażenia pokoju, w szczególności:
  - łóżek i łóżeczek turystycznych, materacy, kojców dla dzieci, wózków dziecięcych, rowerów, hulajnóg i innego sprzętu sportowego, turystycznego lub rekreacyjnego.
  W przypadku naruszenia zakazu z zakresu punktu:
  - od a) do c) - Gościowi zostanie naliczony koszt poniesiony przez Hotel na przywrócenie stanu pierwotnego, przy użyciu sił i środków zasadnych według Hotelu;
  - d) Gościowi naliczona zostanie opłata w wysokości połowy standardowej ceny pokoju za każdą rozpoczętą dobę, w której naruszenie zakazu miało miejsce.
 12. Potrzebę lub chęć zmiany ustawienia mebli w pokoju Gość zobowiązany jest uzgodnić z recepcją Hotelu.
 13. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia wyposażenia lub urządzeń technicznych Hotelu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Za szkody wyrządzone przez Gościa Hotel ma prawo obciążenia karty płatniczej Gościa po jego wyjeździe.
 14. Gość zobowiązany jest powiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej zauważeniu.
 15. Dla Gości palących Hotel udostępnia pomieszczenie Palarni.
  W związku z tym: we wszystkich innych pomieszczeniach i przestrzeniach w Hotelu, w tym: w oknach, w pokojach i łazienkach - obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych, e-papierosów oraz tym podobnych.
  Jeśli konieczne będzie wietrzenie pokoju, ekstra pranie, czyszczenie wyposażenia - Hotel doliczy do rachunku Gościa kwotę 700 zł za te prace.
 16. W sytuacji, gdy na skutek działania Gościa lub zaniechania działania - konieczne będzie ponadstandardowe sprzątanie pokoju, łazienki lub innej przestrzeni w Hotelu lub na jego terenie, albo użycie ponadstandardowych narzędzi lub materiałów albo środków czystości - Hotel obciąży Gościa kosztami takiego sprzątania.
 17. Hotel mieści się w zabytkowym budynku z 1887 roku, który ma częściowo drewnianą konstrukcję. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe, zabronione jest używanie gdziekolwiek we wnętrzach budynku otwartego ognia w jakiejkolwiek postaci oraz urządzeń niestanowiących standardowe-go wyposażenia pokoju, za wyjątkiem ładowarek i zasilaczy sprzętu elektronicznego.
 18. Zawieszka „Proszę nie przeszkadzać” ma charakter grzecznościowy i nie wiąże Hotelu. Wywieszenie zawieszki „Proszę nie przeszkadzać” od strony korytarza nie skutkuje tym, że do pokoju Gościa nie wejdzie nikt z personelu. Personel Hotelu ma prawo wejścia do pokoju hotelowego zawsze, w dowolnym celu, w tym żeby sprawdzić bezpieczeństwo osób lub mienia lub w celu przeprowadzenia konserwacji albo napraw.
 19. Wychodząc z pokoju Gość obowiązany jest wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić kurki wody, zamknąć okna oraz drzwi pokoju i upewnić się, że są zamknięte.
 20. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub utratę rzeczy Gościa spowodowane niezastosowaniem się Gościa do zaleceń punktu 19.
 21. Odpowiedzialność Hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez gościa do hotelu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność Hotelu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Hotel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu hotelu albo zajmują zbyt dużo miejsca.
 22. W przypadku skrócenia przez Gościa pobytu w hotelu - Hotel nie zwraca kosztów z tytułu jednostronnego odstąpienia od umowy.
 23. Zachowania Gościa w wybranych przestrzeniach, strefach i pomieszczeniach regulują regulaminy porządkowe tych miejsc. Regulaminy te są składowymi regulaminu porządkowego Hotelu.

§6 Rzeczy pozostawione

 1. Co do rzeczy pozostałych w pokoju po opuszczeniu przez Gościa, Hotel zachowa się zgodnie z wolą Gościa wyrażoną w Karcie Gościa wypełnioną podczas rozpoczynania pobytu w Hotelu.
 2. Rzecz pozostawiona w pokoju, co do której decyzją Gościa - zastosowanie mają przepisy o rzeczach znalezionych - może zostać przez Hotel odesłana na adres wskazany przez Gościa, na jego koszt.
 3. W stosunku do rzeczy Gościa usuniętych z pokoju w trybie §2 pkt 6 Regulaminu, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego artykuły 835-845: umowa przechowania.

§7 Samochody i Pojazdy

Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, zaparkowanego na niestrzeżonych płatnych lub bezpłatnych miejscach parkingowych przy budynku hotelowym (art. 846. par. 4 k.c).
Hotel nie odpowiada za rzeczy pozostawione w samochodzie lub innym pojeździe zaparkowanym na parkingu hotelowym.

§8 Pozostałe ustalenia

 1. W dniach wydarzeń specjalnych w Hotelu i na terenie należącym do Hotelu - Hotel zastrzega sobie prawo do ograniczenia swobód Gości w zakresie poruszania się i korzystania z oferty Hotelu - ze względu na bezpieczeństwo Gości hotelu.
 2. Hotel nie świadczy usług wymiany obcej waluty. Hotel może przyjąć płatność w walucie obcej, po kursie i tylko w walucie widocznej w tabeli w Recepcji.
 3. Na terenie Hotelu i należącym do hotelu obowiązuje zakaz:
  a) akwizycji, sprzedaży obnośnej i okazjonalnej,
  b) działalności hazardowej.
 4. Za dodatkową opłatą Hotel akceptuje małe psy lub koty w wybranych pokojach. Hotel przyjmuje na pobyt zwierzęta zgodnie z Regulaminem Pobytu Zwierząt dostępnym w Recepcji i na stronie www.
 5. Obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt do gastronomicznej części hotelu,
  za wyjątkiem psów towarzyszących, po okazaniu certyfikatu psa w przypadku wątpliwości personelu hotelu.
 6. Zabronione jest wnoszenie do Hotelu: broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, pirotechnicznych, wybuchowych, iluminacyjnych i innych niebezpiecznych.
 7. „Cennik wyposażenia i odtworzeń” stanowi uzupełnienie tego regulaminu i jest dostępny w Recepcji Hotelu na żądanie.

Regulamin obowiązuje od 2 lutego 2024 roku.

(-) Dyrektor Hotelu Pavco