Polityka prywatności i stosowania plików cookies

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez serwis internetowy Hotelu Pavco (dalej: Serwis).

Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest FutureInvest Sp. z o.o., ul. Poznańska 21/48, 00-685 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0001055694, posiadającej NIP: 7011162448 (dalej: Administrator).

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobo-wych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europej-skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.

Administrator dokłada staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia że dane osobowe są:
a) przetwarzane zgodnie z prawem;
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkowników Serwisu oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.

Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez użytkownika Serwisu dane osobowe, jedynie w celu:
a) udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu formularza kontaktowego;
b) przyjęcia rezerwacji przy użyciu systemu rezerwacji online;
c) realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
d) marketingu, w tym przesyłania informacji handlowych na adres poczty elektronicznej - jeżeli Klient wyraził na to zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w procesie rezerwacji lub zapytania przez formularz kontaktowy. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowej może być cofnięta poprzez wysłanie stosownego zgłoszenia na adres e-mail Administratora;
e) realizacji uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych w szczególnych przypadkach na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO np. windykacji albo monitorowania wizyjnego ruchu na terenie Obiektu.

Odbiorcami danych osobowych mogą być organy, instytucje oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora danych, np. obsługa prawna, IT, marketingowa, księgowa oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji obsługi zamówionej usługi.

Administrator może korzystać ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, do celów marketingowych oraz dostosowania oferty.

Do przetwarzanych przez Administratora danych przysługuje wgląd użytkownikowi Serwisu, który je przekazał. Użytkownik ma prawo do modyfikacji danych, żądania ich usunięcia oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania w dowolnym momencie. W dowolnym momencie użytkownik może również żądać usunięcia swoich danych osobowych z serwisu. Użytkownik Serwisu ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu wykonania swoich praw wskazanych powyżej, użytkownik Serwisu obowiązany jest skontaktować się z Administratorem korzystając z tego samego adresu e-mail lub numeru telefonu przekazanego do Serwisu, kontaktując się na adres e-mail: biuro@hotel-pavco.pl
Każdy użytkownik serwisu może wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkowniku i jego zachowaniach w następujący sposób:
a) z dobrowolnie wprowadzanych informacji w formularzach;
b) poprzez gromadzenie plików cookies.

Przy pierwszej wizycie na stronie www Hotelu Pavco użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany po stronie użytkownika, ustawień przeglądarki, jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików cookies. Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki, w zakresie obsługi i zapisu plików cookies.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) sesyjne - pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone;
b) stałe - pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.

Pod względem funkcjonalności każdego pliku cookie, wyróżnia się w Serwisie:
a) pliki konwersji, która pozwalają analizować wydajność różnych kanałów sprzedaży;
b) pliki śledzenia [trackowania], które w połączeniu z konwersjami pomagają analizować wydajność kanałów sprzedaży;
c) pliki marketingowe, używane do personalizowania treści reklam i ich właściwego kierowania;
d) pliki marketingowe, używane do personalizowania treści reklam i ich właściwego kierowania;
e) narzędzia analityczne, które pomagają poprawić komfort korzystania z witryny dzięki zrozumieniu, jak korzystają z niej użytkownicy;
f) pliki niezbędne, czyli fundamentalne dla podstawowej funkcjonalności strony. Pliki cookie, które stosujemy, pozwalają rozwijać stronę www.
Niektóre pliki cookies mogą być umieszczane przez dostawcę witryny internetowej i systemu rezerwacji online jedynie w celu:
a) doskonalenia i wspierania procesu rezerwacji
b) analizy i zbierania danych statystycznych, dotyczących wykorzystania strony internetowej i systemu rezerwacji online, w celu ich poprawy.
W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.