Wprowadzenie

Poniższe warunki stanowią integralną część zamówień i umów.
FutureInvest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, z siedzibą w Warszawie 00-685, ulica Poznańska 21 lok. 48, wpisana do KRS pod numerem 0001055694, NIP 7011162448 – zwana dalej Hotel Pavco, poprzez niniejsze Ogólne Warunki Umów, określa ogólne zasady realizacji imprez przez Hotel Pavco. Ogólne Warunki Umów stanowią podstawową bazę reguł, kształtujących relacje pomiędzy stronami.

Rozdział 1. Definicje

 1. „OWU” oznacza niniejsze Ogólne Warunki Umów Organizacji Imprez w Hotelu Pavco.
 2. „Hotel” oznacza obiekt hotelowy z dostępną infrastrukturą, do którego tytuł prawny posiada FutureInvest sp. z o.o. s.k.
 3. „Wykonawca” lub „Hotel” oznacza Hotel Pavco lub podmiot, któremu Hotel Pavco zlecił wykonawstwo umowy lub części umowy.
 4. „Klient” lub „Zleceniodawca” oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która zawarła umowę z Hotelem Pavco i która organizuje w Hotelu imprezę | przyjęcie.
 5. „Strony” rozumie się przez to Hotel Pavco i Klienta.
 6. „Uczestnik” oznacza osobę fizyczną biorąca udział w przyjęciu | imprezie organizowanej przez Klienta w Hotelu Pavco.
 7. „Impreza” oznacza zamówienie przez Klienta sal, pomieszczeń lub części pomieszczeń w celu organizacji przez Klienta spotkania uczestników, które może ale nie musi być związane z usługą gastronomiczną świadczoną przez Hotel.
 8. „Termin imprezy” oznacza termin: datę lub daty z określonymi godzinami trwania przyjęcia podany w Umowie.

Rozdział 2. Postanowienia Ogólne

 1. Zasady zachowania się w Hotelu Pavco określa regulamin porządkowy hotelu.
 2. O ile Strony nie postanowiły inaczej w treści Umowy lub w treści „Zamówienia imprezy okolicznościowej” [dalej: ZIO], to zapisy niniejszych OWU mają bezpośrednie zastosowanie do umów między Stronami i wiążą Strony w poniższym brzmieniu.
 3. OWU stanowi podstawową bazę reguł, kształtujących relację pomiędzy stronami. Jest integralną częścią Umów zawieranych przez Klienta z Hotelem Pavco.
 4. OWU stanowią integralną część Umowy lub ZIO. W celu nadania mocy obowiązującej OWU - nie wymaga to złożenia osobnego oświadczenia woli przez Strony.
 5. Jeśli OWU nie zostały dołączone do Umowy lub ZIO, to Klient jest związany OWU w brzmieniu obowiązującym w wersji opublikowanej w dniu zawarcia Umowy lub ZIO na stronie Hotelu pod adresem: https://www.hotel-pavco.pl
 6. Umowa lub ZIO zawarte być powinny w formie pisemnej, podpisanej przez obie Strony.
 7. W przypadku, gdy rezerwacji imprezy dokonuje na rzecz Klien-ta osoba trzecia, osoba ta ponosi względem Hotelu Pavco odpowiedzialność solidarną z Klientem jako strona rezerwująca.
 8. Sala przyjęcia | imprezy dostępna jest dla uczestników od wskazanej w umowie, ZIO godziny.
 9. Warunkiem organizacji imprezy | przyjęcia przez Hotel jest minimum dwudziestu pełnopłatnych uczestników. Wyjątek stanowią imprezy | przyjęcia, których warunki określone są w ofercie Hotelu złożonej Klientowi.
 10. Dopuszcza się zmianę przez Klienta liczby uczestników maksymalnie o 5%. W przypadku zmniejszenia, Klient zapłaci za pierwotnie podaną liczbę uczestników. W przypadku zwiększenia - Hotel Pavco może podnieść cenę za osobę lub odstąpić od realizacji imprezy.
 11. Wykonawca jest uprawniony do zamknięcia okien i drzwi balkonowych w pomieszczeniu imprezy | przyjęcia, w sytuacji gdy podczas imprezy załączona jest klimatyzacja sali.
 12. Hotel udostępnia Klientowi salę do dekoracji na trzy godziny przed rozpoczęciem przyjęcia. Klientowi nie przysługuje roszczenie o wcześniejszą dostępność sali. Chęć wcześniejszej dostępności sali wymaga zgłoszenia przez Klienta, co jednak nie wiąże Hotelu. Wcześniejsze udostępnienie sali wymaga pisemnego potwierdzenia takiej możliwości przez Hotel i może wiązać się z dodatkową opłatą.
 13. W przypadku opuszczenia sali po czasie wpisanego w umowie, ZIO zakończenia imprezy - Hotel naliczy opłatę za każdą rozpoczętą godzinę według cennika, a Klient jest obowiązany ją uiścić.

Rozdział 3. Usługi, ceny, płatności, rachunek

 1. Hotel realizuje imprezy | przyjęcia w pełni przedpłacone przez Klienta, chyba że w ZIO lub Umowie strony zapisały inaczej.
 2. W dniu podpisania ZIO lub Umowy Klient wpłaca Hotelowi zadatek w wysokości określonej przez Strony. Brak wpłaty zadatku skutkuje możliwością odstąpienia Hotelu od umowy.
 3. Wpłacona kwota zadatku będzie wliczona przez Hotel w poczet kosztów realizacji imprezy | przyjęcia - a w przypadku rezygnacji przez Klienta - nie podlega zwrotowi.
 4. Pozostałe należności za przyjęcie | imprezę będą płatne przez Klienta zgodnie z ZIO, Umową.
 5. Wpłat Klient będzie dokonywał gotówką w kasie Hotelu lub przelewem na rachunek bankowy hotelu.
 6. W przypadku, gdy Klient dokona płatności za pomocą karty kredytowej, Hotel uprawniony będzie do naliczenia Klientowi opłaty pokrywającej prowizję od tej transakcji zgodnie z bilingiem opłat.
 7. Ustalenia gastronomiczne
  Klient dokona wyboru menu wraz z ceną nie później niż na 60 dni przed terminem przyjęcia | imprezy – o ile nie dokonał wyboru przy podpisaniu ZIO, Umowy.
 8. Ceny ustalone na dzień zawarcia umowy podlegają urealnieniu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Główny Urząd Statystyczny, na siedem dni przed terminem realizacji przyjęcia | imprezy.
 9. Hotel jest uprawniony do zmiany cen prezentowanych w broszurach i innych materiałach reklamowych. Materiały te nie stanowią oferty handlowej.
 10. Dzieci uczestniczące w imprezie, przyjęciu.
  A. Przy stole głównym
  a) dzieci do lat 3 gratis, jeśli siedzą z rodzicem, opiekunem razem na krześle;
  b) dzieci do 7 lat – odpłatność 50% ceny osoby dorosłej;
  c) dzieci w wieku powyżej 7 lat - cena jak za osobę dorosłą.
  Dzieci rozliczane według punktów b) i c) mają własne miejsce siedzące i nakrycie.
  B. Przy stole dla dzieci
  - w przypadku możliwości ustawienia takiego stołu w sali i woli Klienta, by taki stół Hotel przygotował dla dzieci:
  a) dzieci do 7 lat – odpłatność 50% ceny osoby dorosłej;
  b) dzieci w wieku powyżej 7 lat - cena jak za osobę dorosłą.
 11. Odpłatność za personel obsługi imprezy | przyjęcia od Klienta ustala się w wysokości 100% ceny uczestnika przyjęcia. Osoby obsługi wlicza się do ogółu uczestników imprezy. W przypadku możliwości ustawienia oddzielnego stołu dla obsługi w sali, pomieszczeniu - Hotel taki stół przygotuje zgodnie z wolą Klienta.
 12. Personelowi Klienta obsługującemu przyjęcie | imprezę Hotel poda alkohol, napoje alkoholowe wyłącznie na polecenie Klienta.

Rozdział 4. Własne artykuły i wyroby Klienta

 1. Dopuszczalna jest możliwość wydania na salę w czasie imprezy | przyjęcia - wyrobów cukierniczych lub alkoholi zakupionych przez Zleceniodawcę poza Hotelem - wyłącznie za pisemną zgodą Hotelu.
 2. Warunki wprowadzenia na imprezę wyrobów zakupionych przez Klienta poza Hotelem:
  A. Chęć wprowadzenia na imprezę | przyjęcie wyrobów zakupionych przez Klienta poza Hotelem klient zobowiązany jest zgłosić najpóźniej na 21 dni przed terminem przyjęcia.
  B. W przypadku zakupu wyrobów cukierniczych lub alkoholi poza Hotelem, Zleceniodawca obowiązany jest dostarczyć Wykonawcy dowód zakupu wyspecyfikowanych towarów: paragon fiskalny lub fakturę VAT.
  C. Wyroby alkoholowe muszą posiadać aktualne i nie uszkodzone znaki akcyzy.
  D. Hotel odmówi przyjęcia do podania w czasie imprezy wyrobów od Klienta, nie mających pokrycia w dowodach zakupów lub mających nieaktualne lub naruszone znaki akcyzy.
  E. Klient obowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie, że odpowiada za jakość wyrobów oraz skutki ich wprowadzenia na przyjęcie | imprezę oraz że zwalnia Hotel z odpowiedzialności w tym zakresie.
  F. W przypadku nie przedłożenia oświadczenia o odpowiedzialności - oświadczenie uważa się za ważne bez podpisu Klienta, który jest odpowiedzialny za jakość i skutki działania produktów.
  G. Dowody zakupu (B) oraz oświadczenie (E) Klient zobowiązany jest dostarczyć Hotelowi najpóźniej na jeden dzień przed dniem przyjęcia | imprezy.
  H. Zabronione jest wnoszenie przez uczestników na imprezę alkoholi i napojów i ich konsumowanie. Za każde udokumentowane opakowanie jednostkowe na imprezie (butelkę, puszkę, karton) - Klient zapłaci Hotelowi rekompensatę w wysokości 200 złotych.
  I. Wyroby cukiernicze i alkohol Klienta, zostaną dostarczone przez Zleceniodawcę lub osoby przez niego upoważnione:
  a) wyroby cukiernicze - najpóźniej w dniu przyjęcia, nie później niż do godziny 9:00 rano,
  b) alkohol – najpóźniej dobę wcześniej. Hotel zapewni warunki prawidłowe do przechowania wyrobów i wyda je w trakcie przyjęcia w formie i czasie uzgodnionych pisemnie z Klientem.
 3. Hotel pobiera opłatę za przyjęcie, przechowanie, przygotowanie do podania i podanie w czasie imprezy | przyjęcia wyrobów dostarczonych przez Klienta – w wysokości określonej w cenniku.
 4. Pozostałe po imprezie | przyjęciu na stołach: - dania i potrawy, - owoce, - ciasta i desery, - napoje, zwane dalej „żywnością” – pozostają w dyspozycji Klienta i mogą być przez niego zabrane według jego uznania, nie później niż bezpośrednio po zakończeniu przyjęcia.
 5. Od chwili opuszczenia sali - Hotel nie ponosi odpowiedzialności za żywność zabraną przez Zleceniodawcę.
 6. W przypadku niezabrania żywności po przyjęciu - Klient upoważnia Hotel do jej niezwłocznego zutylizowania.
 7. Hotel zapewni Klientowi opakowania jednorazowe przeznaczone do żywności odpłatnie, zgodnie z Art. 3b. 1. ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1903 z późn. zmianami)

Rozdział 5. Realizacja imprezy | przyjęcia

 1. Hotel przygotuje salę i potrawy oraz zrealizuje imprezę | przyjęcie - według uzgodnionego z Klientem planu zwanego 'Agendą', spisanego i podpisanego przez strony umowy nie później niż na 30 dni przed dniem imprezy | przyjęcia. Agenda stanowi integralną część umowy, ZIO.
 2. Rozwiązania organizacyjne dotyczące:
  a. godziny rozpoczęcia i trwania przyjęcia;
  b. ustawienia stołów;
  c. godziny podawania posiłków;
  d. godziny i czas trwania zdarzeń w czasie przyjęcia;
  e. dekoracji w sali i jej ingerencji w substancję sali;
  f. dekoracji i zajmowania innych przestrzeni Hotelu w związku z przyjęciem, imprezą;
  g. wszelkich dodatkowych atrakcji, planowanych i zamawianych przez Klienta poza Hotelem, a realizowanych na terenie Hotelu podczas przyjęcia | imprezy
  - muszą uzyskać zgodę Hotelu nie później niż na 30 dni przed terminem przyjęcia i zostać zapisane w Agendzie.
 3. W przypadku braku zgody Hotelu na zamierzenia Klienta wymienione w punkcie 2. - przyjęcie może zostać zorganizowane według standardów i na warunkach Hotelu.
 4. Ze względu na: zabytkowy charakter budynku podlegającego ochronie konserwatorskiej, drewnianą konstrukcję i system przeciw pożarowy – w Hotelu obowiązuje całkowity zakaz używania wytwornic dymu oraz urządzeń do produkcji baniek.
 5. Obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów - na terenie całego hotelu, z wyłączeniem pomieszczenia Palarni, która znajduje się na trzecim piętrze (czwartej kondygnacji) Hotelu.
 6. W cenie przyjęcia | imprezy Hotel zapewnia w sali:
  - obrusy, serwetki materiałowe, świece na stołach;
  - tapicerowane krzesła ze złotym stelażem - w salach Konstancji, Konrada oraz Klubowej lub fotele tapicerowane - w restauracji;
  - pojemnik na odpady.
 7. Zleceniodawca oświadcza, iż zapoznał się ze standardowym wystrojem sali i nie wnosi do niego zastrzeżeń. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że stałe elementy wystroju nie mogą być demontowane.
 8. Wpłata zadatku na poczet imprezy | przyjęcia jest równoznaczna z oświadczeniem Zleceniodawcy że: zapoznał się z salą w której odbędzie się przyjęcie i nie wnosi co do zastrzeżeń.
 9. Klient może skorzystać z podmiotów zajmujących się dekoracjami sal przyjęć | imprez na poniższych zasadach:
  a. zakres dekoracji, materiały, rozwiązania i stopień ingerencji w substancję sali – muszą uzyskać pisemną akceptację Hotelu by mogły zostać zrealizowane, zastosowane;
  b. za skutki działania lub zaniechania osób z trzecich - Klient ponosi pełną odpowiedzialność finansową i prawną przed Hotelem.
  c. po zakończeniu przyjęcia | imprezy - wykonawca dekoracji obowiązany jest niezwłocznie doprowadzić salę do stanu sprzed wynajęcia; usunąwszy i zabrawszy ze sobą wszystko, co zostało wniesione do sali.

Rozdział 6. Wyposażenie techniczne

 1. W przypadku, gdy Hotel udostępnia Klientowi sprzęt techniczny lub inny sprzęt - Klient ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt, w tym za jego uszkodzenie lub utratę.
 2. Podłączenie sprzętu elektrycznego o dużym poborze energii elektrycznej, należącego do Klienta lub osób trzecich w imieniu Klienta - wymaga uprzedniej pisemnej zgody Hotelu.
 3. Za wszelkie szkody związane z zakłóceniami lub uszkodzeniem sprzętu Hotelu odpowiedzialność ponosi klient.
 4. Hotel może naliczyć Klientowi, po cenie zryczałtowanej, koszty zużycia energii wynikłe ze stosowania sprzętu o którym mowa powyżej.

Rozdział 7. Utwory i ich odtwarzanie

 1. Oprawa muzyczna, fotograficzna, filmowa przyjęcia | imprezy pozostaje po stronie Klienta.
 2. Zleceniodawca organizuje oprawę muzyczną przyjęcia | imprezy we własnym zakresie, czy to:
  a) odtwarzając utwory samodzielnie, z własnego źródła wniesionego do sali na czas przyjęcia | imprezy, np. głośnika bluetooth i utworów z playlisty w urządzeniu mobilnym czy streamingu;
  b) zamawiając DJ-a, zespół itp. do odtwarzania, grania utworów według uzgodnienia.
 3. Klient zobowiązuje się dopełnić formalności, zawrzeć umowy licencyjne i dokonać rozliczeń opłat na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi we własnym zakresie.
 4. Hotel nie jest stroną dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi w przypadku imprezy | przyjęcia Zleceniodawcy.

Rozdział 8. Rezygnacja, odstąpienie

 1. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy po wpłacie zadatku - Hotel wpłacony zadatek zatrzyma.
 2. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy po wpłacie całości kwoty należnej Hotelowi tytułem realizacji przyjęcia | imprezy Klienta:
  a) pomiędzy 180 a 60 dniem przed terminem imprezy - Hotel zwróci Klientowi 100% kwoty wpłaconej ponad zadatek a zadatek zachowa;
  b) pomiędzy 60 a 30 dniem przed terminem imprezy - Hotel zwróci Klientowi 60% kwoty wpłaconej ponad zadatek a pozostałą wartość otrzymanej wpłaty zachowa;
  c) na mniej niż 30 dni przed terminem imprezy - Hotel zachowa całość wpłaconych przez Klienta kwot tytułem rekompensaty.
 3. W uzasadnionych interesem Hotelu przypadkach, Hotel może zaproponować Klientowi zmianę terminu realizacji przyjęcia | imprezy w sytuacji opisanej w punkcie 2 c).
 4. W przypadku odstąpienia przez Hotel od umowy z przyczyn nieleżących po stronie Zleceniodawcy, Hotel zwróci Klientowi otrzymane wpłaty w pełnej wysokości a wartość zadatku w dwójnasób.
 5. Niestosowanie się przez Klienta do tych postanowień OWU, w których niezbędna jest do uzyskania przez Klienta pisemna zgoda Hotelu – strony traktowały będą jak jednostronne odstąpienie Klienta od umowy. Hotel nie zwraca wpłaconych kwot w przypadku jednostronnego odstąpienia przez Klienta od umowy.
 6. W sytuacji odstąpienia przez Klienta od umowy - wpłacony zadatek i kwoty zostaną mu zwrócone w całości, o ile zapewni on nowego zleceniodawcę na swój termin z zamówieniem w Hotelu o wartości nie niższej niż zamówienie Klienta.

Rozdział 9. Dekoracje, materiały i elementy

 1. Dekoracje: materiały i ich elementy i inne rzeczy, w tym osobiste, wystawiane w ramach imprezy przez Klienta, który sam nie jest gościem hotelu, oraz rzeczy osobiste uczestników nie będących gośćmi hotelu znajdujące się w pomieszczeniach, w których odbywa się impreza lub w hotelu - są tam na wyłączne ryzyko Klienta. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie takich przedmiotów.
 2. Wniesione przez Klienta do hotelu materiały, w tym dekoracyjne, muszą spełniać wymogi przeciwpożarowe. Hotel może zażądać od Klienta przedstawienia certyfikatu w tym zakresie.
 3. W przypadku, gdy Klient nie uczyni zadość żądaniu z punktu 2. Hotel usunie i przechowa materiały na koszt i ryzyko Klienta. Za wszelkie szkody związane z tymi elementami odpowiedzialność ponosi Klient.
 4. Hotel zastrzega sobie prawo żądania natychmiastowego usunięcia z przestrzeni wspólnych materiałów klienta w przypadku, gdy ich treść jest obraźliwa, sprzeczna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub powszechnie przyjętymi normami społecznymi albo mogłaby narażać wizerunek Hotelu. W przypadku ich nieusunięcia przez Klienta, Hotel może je usunąć na koszt i ryzyko klienta.

Rozdział 10. Rzeczy pozostawione i odpady

 1. Wszelkie rzeczy: elementy, materiały, przedmioty, opakowania - wniesione do Hotelu w związku w przyjęciem | imprezą przez Klienta, uczestników lub osoby trzecie najęte przez Klienta - są rzeczami Klienta, za które ponosi on odpowiedzialność.
 2. Odpady. Wytwórcą odpadów powstałych w sali i na terenie hotelu w związku z przyjęciem | imprezą w wyniku działalności Klienta, uczestników lub osób trzecich najętych przez Klienta - jest Klient (ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz.U. z 2023 r. poz. 1587, z późn. zm.).
 3. Rzeczy wniesione w związku z przyjęciem | imprezą Klient obowiązany jest usunąć z sali i terenu hotelu - bezpośrednio po zakończeniu przyjęcia | imprezy.
 4. Wobec rzeczy pozostawionych w sali i na terenie hotelu po zakończeniu przyjęcia | imprezy Klient oświadcza, że je porzuca z zamiarem wyzbycia się ich własności - zgodnie z art. 180 k.c.
 5. Odpady o których mowa w punkcie 2 Klient obowiązany jest zabrać z sali i terenu hotelu po zakończeniu imprezy | przyjęcia.
 6. Za uprzątnięcie sali, terenu hotelu z pozostawionych rzeczy Klient zobowiązuje się zapłacić Hotelowi zgodnie z cennikiem.
 7. Za usunięcie odpadów Klienta przez Hotel - Klient zapłaci Hotelowi zgodnie z cennikiem.
 8. Hotel, kierując się interesem Klienta, może oddać na przechowanie na koszt i ryzyko Klienta rzeczy które uprzątnął z sali a niebędące odpadami.

Rozdział 11. Odpowiedzialność

 1. W przypadku opóźnienia przez Klienta rozpoczęcia przyjęcia | imprezy względem czasu uzgodnionego w ZIO, Agendzie - Hotel zwolniony jest z odpowiedzialności za jakość i stan podawanych w ramach przyjęcia dań i potraw, a Klient nie może dochodzić roszczeń z tego tytułu.
 2. Stan wyposażenia Sali i innych pomieszczeń dostępnych dla uczestników zostanie udokumentowany przez Hotel w dniu przyjęcia | imprezy przed jej rozpoczęciem.
 3. Zleceniodawca zobowiązuje się do pokrycia wszystkich ewentualnych szkód i zniszczeń, wynikłych w trakcie trwania przyjęcia, powstałych z przyczyn leżących po stronie uczestników, jak również bez ich winy.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność wobec Hotelu za:
  A. Szkody wyposażenia i odniesione przez personel Hotelu, innych gości Hotelu - spowodowane przez Klienta, uczestników i najęte przez Klienta osoby trzecie.
  B. Braki stwierdzone w wyposażeniu sali i innych pomieszczeń udostępnionych w ramach przyjęcia | imprezy.
 5. Hotel poinformuje Zleceniodawcę o stwierdzonych brakach, szkodach i wysokości rekompensaty, odszkodowania w terminie do trzech dni od dnia zakończenia przyjęcia.
 6. O ile w ZIO lub umowie strony nie ustaliły inaczej: Hotel będzie świadczył uczestnikom - odpłatnie - zamawiane przez nich w Hotelu usługi, niewchodzące w zakres imprezy | przyjęcia.
 7. Klient przyjmuje do wiadomości, że Hotel jest całodobowo monitorowany z rejestracją obrazu z kamer w budynku oraz wokół budynku.
 8. Gdy zakłócany jest porządek i spokój przez uczestników przyjęcia | imprezy Klienta - Hotel wezwie Policję na odpowiedzialność Klienta.
 9. Hotel ma prawo do interwencji w trakcie trwania przyjęcia, łącznie z jego przerwaniem lub zakończeniem - gdy zaistnieją okoliczności zagrożenia bezpieczeństwu osób znajdujących się w budynku lub zagrożenia niszczenia mienia Hotelu, pracowników lub osób trzecich.
 10. W sytuacji przerwania lub zakończenia przyjęcia | imprezy przez Hotel z winy Klienta lub uczestników – Klientowi nie przysługuje roszczenie względem Hotelu.
 11. Klient ponosi względem Hotelu odpowiedzialność za skutki podłączenia przez niego, uczestników lub najęte przez Klienta osoby trzecie, usługodawców - urządzeń do sieci elektrycznej Hotelu.
 12. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy z przyczyn od siebie niezawinionych, w przypadku zaistnienia siły wyższej, w tym w szczególności w sytuacji braku dostaw energii elektrycznej lub przerw w tych dostawach.
 13. Klient wyraża zgodę na zorganizowanie przez Hotel w trakcie przyjęcia, którego organizację zleca, równocześnie innych przyjęć w innym miejscu w hotelu.
 14. Klient oświadcza, że wie i akceptuje fakt, że w czasie jego przyjęcia | imprezy - na terenie hotelu, w tym w restauracji, pokojach hotelowych i innych częściach budynku przebywały będą osoby trzecie: goście hotelu i klienci restauracji. O ile z ZIO lub umowy nie wynika inaczej.
 15. Językiem stosowanym przez Hotel w relacjach z Klientem jest język polski.
 16. Hotel przewiduje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów.

Rozdział 12. Reklamacja, skarga

 1. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Hotelowi.
 2. Reklamację, skargę składa się w formie:
  a) pisemnej - osobiście lub przesyłką pocztową na adres Hotelu;
  b) ustnej, osobiście do protokołu w Hotelu;
  c) elektronicznie - wysyłając e-mail na adres biuro@hotel-pavco.pl
 3. Klient powinien zgłosić Hotelowi reklamację niezwłocznie. W przypadkach związanych z usługą gastronomiczną - bezpośrednio po wyświadczeniu usługi, przez co rozumie się wydanie Klientowi przez Hotel potraw.
 4. Hotel rozpatruje reklamację, skargę i udziela na nie odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w termi-nie 30 dni od jej otrzymania z zastrzeżeniem punktu D.
 5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji, skargi i udzielenie odpo-wiedzi w terminie, o którym mowa w punkcie C, Hotel przekazuje Klientowi informację, w której:
  1) wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
  2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
  3) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji, skargi i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji, skargi.
 6. Odpowiedź Hotelu na reklamację, skargę zostanie dostarczona Klientowi, w postaci papierowej lub za pomocą inne-go trwałego nośnika informacji. Odpowiedź można dostarczyć pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Klienta.